FCDulịch:10năm,tấtcảvìđammê!

Duy trì 1 cái tên chẳng liên quan đến tên miền, không dính dáng đến yếu tố cá nhân hay mục đích thương mại, đơn giản FC Du lịch chơi vì đam mê nên đằng đẵng 10 năm qua, họ cứ bền bỉ và phát triển với những dấu ấn đẹp trong làng bóng đá phủi.